Populární kultura v kontextu nových médií

Martin Foret, Iveta Jansová

Kniha je věnována studiu populární kultury a jejích příjemců. Nejprve nabízí krátký historický exkurs mapující postupné proměny chápání pojmů masová a populární kultura. Blíže se zaměřuje především na současná publika a jejich pozici potenciálních spolutvůrců mediálních obsahů. Pozornost je věnována i technologiím, které to umožňují (YouTube, Tumblr apod.). Naznačené perspektivy tvoří teoretický rámec, který je východiskem pro kapitoly druhého oddílu, které propojují výchozí kulturální studia s dalšími oblastmi zájmu, jako jsou studia genderu, sexuality a studia fanouškovství.

249 Kč

Autoři

Martin Foret vystudoval filosofii, bohemistiku a žurnalistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde následně absolvoval i doktorské studium v oboru obecná lingvistika a teorie komunikace. Působí na katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, kde přednáší především teorii obrazu a vizuální studia, badatelsky se zaměřuje především na problematiku vizuální komunikace, vztah obrazu a textu.

Iveta Jansová je odborná asistentka na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.