Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin

Aleš Lebeda a kol.

Monografie je komplexně zaměřena na problematiku padlí, tedy hub z řádu Erysiphales parazitujících na rostlinách. Je určena nejen biologům, mykologům, fytopatologům a rostlinolékařům, ale i praktickým zemědělcům, zahradníkům, lesníkům, zahrádkářům a všem ostatním, kteří mají zájem o přírodu a poznatky týkající se rostlin a jejich parazitů. Obecná část knihy čtenáře seznamuje s taxonomií a fytogenezí padlí, jejich geografickým rozšířením, biologií, ekologií a epidemiologií, infekčním procesem a mechanismy interakce rostlina-patogen, včetně mechanismů rezistence. Speciální část je koncipována podle hlavních skupin zemědělských a zahradnických plodin jako hostitelů padlí. Každá kapitola má obrazovou přílohu – symptomy napadení, mikroskopické snímky patogenů, ale i řada perokreseb.
 
290 Kč

Autor

Aleš Lebeda vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, Agronomickou fakultu, obor zahradnictví. Stal se vedoucím fytopatologické laboratoře ve VŠÚZ Olomouc, Šlechtitelská stanice Smržice a po roce 1991 byl až do roku 1994 vedoucím fytopatologické laboratoře SEMO s.r.o. Smržice. V mezidobí si zvyšoval postgraduálním studiem mykologie v letech 1977 až 1978 rozsah svých vědomostí na přírodovědecké fakultě UK v Praze. V následujících letech si prací ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni zaměřenou na genetiku a šlechtění rostlin na rezistenci po obhájení vědecké práce získal titul kandidáta věd /CSc/ v roce 1982. Za vědeckou práci z oboru zemědělská a lesnická fytopatologie získal v roce 1993 titul doktora věd /DrSc/.  V současnosti působí jako vědecký pracovník a vysokolškolský pedagog na katedře botaniky PřF UP, kterou i vede.