Demo

Univerzita Palackého

2013-013.jpg

Cena: 459 Kč

Univerzita v Olomouci (1573–2013)
Jiří Fiala a kol.

Kniha pojednává o olomouckém školství před příchodem jezuitů do tehdejšího hlavního města Markrabství moravského v roce 1566. Dále popisuje historii olomouckého vysokého učení univerzity od jeho vzniku v roce 1573 do jeho zrušení roku 1860. Je zdokumentováno působení samostatné C. k. teologické fakulty, od roku 1919 Cyrilometodějské fakulty bohoslovecké v Olomouci a osudy této fakulty jakožto součásti Univerzity Palackého. Součástí publikace jsou faktografické přehledy Základní data univerzity v Olomouci a Rektoři univerzity a děkani samostatné teologické fakulty v Olomouci. Nechybí též detailní výčet pramenů a odborné literatury k historii olomouckého vysokého školství a zevrubná anglická resumé jednotlivých kapitol.
 
 
 
 
 
2002-003.jpg

Cena: 595 Kč

Jezuitský konvikt
Jiří Fiala a kol.

Na obsáhlé publikaci se podílela řada autorů, kteří podrobně přibližují historii budovy někdejšího jezuitského konviktu, která po více jak 200 letech a rozsáhlé rekonstrukci opět slouží civilním účelům. Nevrací se sice přesně k původnímu účelu, jemuž byla v období existence staré olomoucké univerzity určena, neslouží ubytování studentům, ale její atraktivní prostory se otevřely pro moderní pracoviště, která spojují uměnovědné obory s uměleckou tvorbou.
 
 
 
 
 
 
2006-066.jpg

Cena: 93 Kč

Universitas Palackiana Olomucensis
Radek Palaščák

Tato barevná reprezentativní publikace vznikla u příležitosti 60. výročí obnovení univerzity.
 
 
 
 
1996-010.jpg

Cena: 55 Kč

Padesát let z dějin obnovené univerzity
Miloslav Pospíchal a kol.

Historie už nic nezmění na tom, že právě Univerzita Palackého v Olomouci byla první vysokou školou v Československu, kde se v návaznosti na události po 17. listopadu 1989 konaly svobodné volby akademických funkcionářů. Publikace Padesát let z dějin obnovené univerzity přináší zajímavé postřehy.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Univerzita Palackého vážně i s úsměvem

 Cena: 99 Kč

Univerzita Palackého vážně i s úsměvem
Josef Bieberle

 

Historik a bývalý děkan Filosofické fakulty UP doc. PhDr. Josef Bieberle CSc. přibližuje v knize osudy Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1945 – 1990. Tématicky pojednává o obnově olomoucké univerzity v letech 1945 – 1947 a o počátcích jejího působení. Popisuje také tzv. krizovou redukci univerzity v padesátých letech, následný návrat UP k původní podobě a její působení v šedesátých letech jako „dílny vědění a lidskosti“.
Autor se věnuje také tzv. normalizaci a problémům univerzity v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Na závěr je zařazena kapitola pojednávající úsměvně o zkouškách, zkoušejících a zkoušených a také dovětek autora věnovaný dosavadnímu bádání o historii olomoucké univerzity.

 

2008-101.jpg

Cena: 380 Kč

Výbor z díla I.
Josef Ludvík Fischer

Prvý svazek Výboru z díla J. L. Fischera přináší texty z prvého období autorovy tvorby, tj. texty publikované mezi dvěma světovými válkami. Předkládaný výbor není kritickým vydáním spisů J. L. Fischera jako spíše prvým pokusem zpřístupnit zájemcům a čtenářům Fischerovo dílo v jeho shrnující podobě. Motivací k vydání bylo zprostředkovat čtenáři autentické setkání s mnohdy méně dostupnými texty a s jejich stylem. Ve vztahu k jazyku lze zdůraznit svébytný jazykový projev J. L. Fischera, který může být dnes hodnocen jako archaický, knižní či nezvyklý. Jeho přijetí ponecháváme na čtenáři. Prvý svazek Výboru z díla J. L. Fischera obsahuje jak práce již dříve publikované knižně, tak práce publikované ve sbornících či časopisech (příkladem Česká mysl, Index, Sociologická revue).
 
 
 
 
 
 
2009-353.jpg

Cena: 320 Kč

Výbor z díla II.
Josef Ludvík Fischer

Druhý svazek Výboru z díla J. L. Fischera navazuje na svazek první, vydaný v roce 2007 nakladatelstvím Academia a Univerzitou Palackého v Olomouci. První svazek představil práce filosofické a sociologické vzniklé od samých začátků publikační činnosti J. L. Fischera až do vypuknutí druhé světové války, druhý svazek obsahuje jejich pokračování, které autor napsal až po svém návratu z exilu v r. 1945. Částečnou výjimkou je kniha Tři stupně, přetištěná v tomto svazku, jejíž některé kapitoly vznikly už v době předválečné, avšak autor je začlenil do tohoto svazku zcela organicky. Až na tuto výjimku představují práce publikované v tomto svazku výsledek myslitelského úsilí J. L. Fischera od roku 1945 až do jeho náhlé smrti v roce 1973.
 
 
 
 
 
2013-134.jpg

Cena: 507 Kč

Výbor z díla III.
Josef Ludvík Fischer

Zatímco první dva svazky Výboru z díla shrnovaly Fischerovy práce filosofické a sociologické a byly určeny spíše odbornému publiku, svazek třetí obsahuje tematicky bohatě rozrůzněnou Fischerovu publicistiku: práce zaměřené na společenský, politický a kulturní život (názvy okruhů: K české otázce. T. G. M. a česká filosofie. V neklidném čase. Z české a světové kultury. Pedagogické stati.). Svazek představuje důležitý a bohatý pramen pro studium zejména meziválečného období, ale ovšem i doby po r. 1945, resp. těch mezidobí, kdy mohl J. L. Fischer – pro komunistický režim persona non grata – svobodně publikovat. Řada otázek, jimiž se Fischer zabývá, je přitom aktuální a palčivá i dnes.
 
 
 
 
 
2014-673.jpg

Cena: 250 Kč

Historik a jeho dílo
Pavel Marek

Publikace je kolektivní monografií vzniklou při příležitosti 80. výročí narození předního českého historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., působícího na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje příspěvky věnované analýze historiografické tvorby jubilanta, edituje některé jeho texty věnované učitelům, kolegům a přátelům, s nimiž spolupracoval na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech učitelského a vědeckého působení, a vědecké studie historiografického charakteru tvořící zázemí pro hodnocení jeho životního díla.
 
 
 
 
 
 
 
2007-439.jpg

Cena: 260 Kč

Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let (1945–1961)
Julie Nováková

V knižnici s názvem Paměť UP, vydává Univerzita Palackého výbor z pamětí klasické filoložky docentky Julie Novákové (1909-1991). Připravil jej a odbornou studií opatřil Tomáš Motlíček. Paměti aneb Autobiografie je výbor vzpomínek zachycující autorčin vztah k olomoucké univerzitě, který editor označil podtitulem Třináct olomouckých let (1948-1961). Autorka svou olomouckou životní etapu uvádí slovy: ‘Olomouc – to je pro mne hotová tlačenice dojmů a zkušeností, zármutků i radostí, vítězství i porážek. Těžko najít v tom klubku nit, které se chopit, mám-li o tom všem psát. Ale stálo to všecko za to.’ Text vedle portrétů autorčiných kolegů i studentů, líčí radosti a strasti vědkyně i dusnou atmosféru 50. let minulého století. Knížka je originálním svědectvím o Olomouci a její univerzitě.
 
 
 
 
 
2008-466.jpg

Cena: 259 Kč

Proměny doby
Jan Peřina

Univerzita Palackého v Olomouci představuje druhou publikaci své ediční řady Paměť UP, tentokrát memoáry ‘fyzikálního krále a intelektuální hvězdy nejenom olomoucké univerzity’ Jana Peřiny. Můžeme tak sledovat až neuvěřitelný životní příběh syna z ‘kulacké’ rodiny, který navzdory kádrově politickému stigmatu se díky svému talentu a píli vypracoval v uznávaného vědce celosvětového významu. Autenticky břitké memoáry současně přibližují akademické prostředí, systém vědecké práce i konkrétní realizaci vědeckých projektů v oblasti přírodních věd od šedesátých let minulého století do současnosti.
 
 
 
 
 
 
2011-051.jpg

Cena: 260 Kč

Okamžiky ze životního putování literárního vědce a prozaika
Miroslav Zahrádka

Přední český historik ruské literatury, literární a divadelní kritik a současně prozaik prof. PhDr. Miroslav Zahrádka, DrSc., působící takřka po celou svou vědeckou činnost na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, nazval knihu memoárů Okamžiky. Jak píše v úvodu, vybavuje si jen určité úseky, delší či kratší, výrazné okamžiky, náhlé události či prudké změny životní situace, a také výrazné postavy, jež ovlivnily, obohatily či zkomplikovaly život jemu nebo jeho rodině. M. Zahrádka ovládá díky své literární tvorbě veškeré finesy beletristy, píše nejen s hlubokými znalostmi doby a lidí, ale též nanejvýš čtivě, jeho vyprávění mají spád, pointu, osobitý jazyk a styl.
 
 
 
 
 
2014-221.jpg

Cena: 249 Kč

Můj život s historií
Miloš Trapl

Paměti olomouckého historika a profesora Miloše Trapla Můj život s historií představují pátý svazek z edice Paměť UP. Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., na UP studoval, po absolutoriu působil v archivních službách a ve vlastivědném muzeu. Na Katedru historie FF UP pak nastoupil v roce 1964 a zde působí dodnes. Jeho otec – sociolog a historik Miloslav Trapl – patřil k ‘otcům zakladatelům’ olomoucké univerzity.
 

 

 

 

2017-0245.jpg

Cena: 260 Kč

Rektorská rozpomínání
Josef Jařab

Listopad 1989 změnil život celé naší společnosti a prakticky i každému jednotlivci. Mně určitě. Zcela nečekaně jsem se stal rektorem naší univerzity. Politické změny, tedy ‘sametová revoluce’ nabídla novému, demokraticky zvolenému vedení školy veliké možnosti pro její transformaci, a to ve všech směrech. Zcela viditelně univerzita rostla. Současně bylo třeba hlídat, aby kvantita neohrozila kvalitu studia. Objevovaly se stále nové problémy a bylo třeba je vlastně za pochodu řešit. Když jsem v únoru 1997 předával klíče k rektorské pracovně svému nástupci, měl jsem docela dobrý pocit, že se mnohé podařilo. A samozřejmě jsem byl a nadále jsem své alma mater a osudu vděčný za příležitost být u toho, jak Univerzita Palackého vstupuje do historicky třetího období své existence.