Zprávy o Nich nebo o Nás: Zpravodajský diskurz České televize o Romech

Renáta Sedláková 

Co bychom věděli o Romech, pokud bychom je znali pouze ze zpravodajství České televize, média veřejné služby?

Kniha přináší poznatky získané obsahovou, diskurzivní a sémiotickou analýzou hlavní zpravodajské relace Události vysílané mezi lety 2000 a 2020. Staví na předpokladu, že mediální prezentace „druhých“ vypovídají o představách většiny o sobě samých a poukazuje na klíčové znaky, které přispívají k reprezentaci Romů jako kulturně odlišných. Autorka na příkladech ilustruje, že mainstreamové televizní zpravodajství je etnocentrické a informuje hlavně o jednání příslušníků majority, a to i ve zprávách, které verbálně nebo vizuálně odkazují k romské menšině. To její příslušníky staví do pasivní pozice příjemců sociální pomoci nebo objektů politických opatření ze strany většiny. Optika menšiny zůstává v relaci Události dlouhodobě upozaděna a příklady Romů reprezentovaných v pozici autority jsou výjimkou. Výstavba zpráv jako příběhů o „nás„ a o „nich“ stvrzuje symbolickou jinakost obou etnik a opakovaně používané vizuální záběry spouštějí negativní konotace a udržují v oběhu stereotypy dlouhodobě přítomné v povědomí české majoritní populace. Přitom zpravodajská média jsou klíčovými činiteli v procesu vytváření sociální reality a mohou přispívat nejen k začleňování, ale i k sociálnímu vylučování a diskriminaci příslušníků sociálních skupin.

330 Kč

Autor

Renáta Sedláková je socioložka působící na Katedře komunikace CMTF UP. Dlouhodobě se odborně zabývá médii a mediální komunikací, zejména se věnuje zkoumání televizního zpravodajství pojednávajícího o romské menšině.