Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů

Miroslav Vepřek

Kniha se věnuje komplexní analýze dvou pozoruhodných církevněslovanských paraliturgických textů, Modlitbě sv. Řehoře a Modlitbě vyznání hříchů. Tato analýza vychází z komparace s jejich dosud neznámými a v nedávné době autorem objevenými latinskými předlohami. Původ překladu obou modliteb je možno zřejmě hledat v přemyslovských Čechách v 11. století, i když se zachovaly až v mladších opisech z ruského prostředí. Prostřednictvím jejich zkoumání jsou zvažovány také mnohem širší souvislosti této problematiky – kontext českocírkevněslovanského písemnictví jako celku, nejstarší literární vztahy česko-ruské, otázka západních vlivů na staroslověnštinu či možnost iroskotského misijního působení na počátky moravského a českého křesťanství.

167 Kč

Autor

Miroslav Vepřek je český jazykovědec, slavista, básník a hudebník. Studoval na Katedře bohemistiky FF Univerzity Palackého a v současné době zde působí jako docent. V letech 2015–2022 katedru i vedl. Zaměřuje se na staroslověnštinu, diachronní slavistiku a církevní slovanštinu české redakce. Mimo odborné a badatelské činnosti se věnuje též hudbě, je součástí folkové a bluesové kapely Alibaba.