Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UPOINT – INFORMAČNÍHO CENTRA A OBCHODU  Univerzity Palackého v Olomouci,

veřejné vysoké školy v režimu existence dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,

právnické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, evidované u Magistrátu města Olomouce

 

se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

Kontaktní adresa „kamenné prodejny“:           

UPoint – informační centrum a obchod Univerzity Palackého v Olomouci,

Dům u Černého psa, Horní náměstí 205/12,

779 00 Olomouc

tel.: +420 733 690 738

e-mail: eshop.upoint@upol.cz

 

(dále jen „UP“ či „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://upoint.upol.cz/ (dále jen „internetový obchod“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) UP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://upoint.upol.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Takové osoby prosíme, aby se na UP obrátily na kontaktní adrese uvedené v záhlaví.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující jednoznačně objednáním zboží prostřednictvím webového rozhraní potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí prodávajícímu a kupujícímu ze smlouvy uzavřené za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. uživatelský účet

2.1.   Kupující může provádět objednávání zboží v internetovém obchodě pouze bez registrace, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 1. uzavření kupní smlouvy

3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není nabídkou k uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží s každým zájemcem. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li tomu u některého zboží výslovně jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s dodáním zboží mimo ČR mohou být dodatečně účtovány.

3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. místu požadovaného dodání zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Objednat    “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně).

3.7.   Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu dle čl. 3.5, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Veškeré údaje o uzavření kupní smlouvy eviduje prodávající v elektronické podobě po dobu 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy a předloží je kupujícímu na základě jeho písemné žádosti.

3.8.   Kupující vytvořením objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou má kupující sjednánu se svým poskytovatelem takových služeb (není ze strany prodávajícího zatížen žádným dalším navýšením).

 1. cena zboží, Platební podmínky a dodací lhůty

4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-1096330227/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky.

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.   Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji společně se zbožím na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě.

4.8.   Při úhradě zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je dodací lhůta 10 pracovních dní ode dne připsání platby na účet prodávajícího, je-li zboží doručováno v rámci území ČR. Dodací lhůta při doručení zboží mimo ČR závisí na smluvních podmínkách smluvního partnera prodávajícího pro doručení zboží.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na kontaktní adresu „kamenné prodejny“ prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží.

5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek nastávají účinky odstoupení dnem doručení odstoupení prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na kontaktní adresu „kamenné prodejny“ prodávajícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího přijal, a to jejich odesláním na bankovní účet, z nějž peněžní prostředky kupující odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. přeprava a dodání zboží

6.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v takovém místě.

6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. Práva z Vadného plnění

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese „kamenného obchodu“ uvedené v záhlaví. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.   Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.7.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop.upoint@upol.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ochrana osobních údajů

9.1.   UP zpracovává osobní údaje objednatele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“). Správcem osobních údajů jako takovým je Univerzita Palackého v Olomouci.

9.2.   UP zpracovává osobní údaje kupujícího v tomto rozsahu: jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

9.3.   UP osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost kupujícího.

9.4.   Osobní údaje kupujícího UP zpracovává pouze pro tyto účely:

9.4.1. vedení smluvní agendy, účetnictví a fakturace – řádné vybavení a doručení objednávky;

9.4.2. péče o zákazníky – řešení problémů a dotazů, předávání osobních údajů za účelem přepravy dopravcům;

9.5.   Osobní údaje kupujícího budou shromažďovat a zpracovávat pověření zaměstnanci UP.

9.6.   UP osobní údaje poskytuje těmto třetím osobám

9.6.1. dopravce, kterým je Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

9.7.   Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že kupující odmítne poskytnutí nezbytných údajů, nebude UP moci uzavřít kupní smlouvu, popřípadě podle této smlouvy řádně plnit. UP uloží osobní údaje kupujícího po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů.

9.8.   UP sděluje, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno jej kontaktovat na výše uvedené adrese).

9.9.   Kupující (subjekt osobních údajů) má:

9.9.1. dle čl. 15 nařízení právo získat od UP potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) nařízení;

9.9.2. za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;

9.9.3. dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;

9.9.4. dle čl. 17 nařízení právo na to, aby UP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jej týkají, a to za podmínek stanovených článkem 17 nařízení;

9.9.5. za podmínek stanovených čl. 18 nařízení právo žádat, aby UP omezila zpracování osobních údajů;

9.9.6. za podmínek stanovených čl. 20 nařízení právo na přenositelnost osobních údajů;

9.9.7. za podmínek stanovených čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

9.9.8. dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro kupujícího (subjekt údajů) právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek.

9.9.9. za podmínek dle čl. 34 nařízení právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

9.9.10.            v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se kupující (subjekt údajů) domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno nařízení.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále může dát souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či jiné zařízení sloužící k přístupu na webové rozhraní obchodu. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Doručování

11.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.Kupující a prodávající sjednávají pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu podle sídla prodávajícího.

12.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4.Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.Kontaktní údaje prodávajícího: viz záhlaví obchodních podmínek

12.6.Obchodní podmínky v českém jazyce jsou k dispozici na kontaktní adrese „kamenného obchodu“ a na internetových stránkách www.Upoint.upol.cz.

12.7.V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jakoukoli jinou informací poskytnutou zaměstnanci prodávajícího, mají přednost tyto obchodní podmínky.

12.8.Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

12.9.Obchodní podmínky jsou účinné od 15. 1. 2021 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Obchodní podmínky ke stažení

 ©  UPoint – Informační centrum a obchod UP | 2015 — 2020 | admin