Demo

Knihy o vzdělávání

Cena: 180 Kč

Začínající učitel biologie
Vladimír Vinter, Ivo Králíček

Publikace je určena především začínajícím učitelům biologie, tedy čerstvým absolventům vysokých škol. Nenahrazuje učebnice z pedagogiky a didaktiky biologie. Přináší pouze krátká shrnutí stěžejních kapitol didaktiky biologie, praktické rady, doporučení a náměty k přemýšlení, které mohou usnadnit první nelehké kroky mladého učitele a omezit pedagogické chyby způsobené prozatímním nedostatkem praktických zkušeností.

Vladimír Vinter je odborný asistent na katedře botaniky PřF UP. Věnuje se mj. didaktice biologie a anatomii a morfologii rostlin.

 

 

 

2010-430.jpg

Cena: 199 Kč

Základy managementu
Lenka Cimbálníková

Učební text čtenáře provede základním okruhem informací z managementu. Zaměřuje se na základní manažerské činnosti a vybrané manažerské techniky, které jsou využitelné v jednotlivých oblastech činnosti manažera. Text je rozdělen do sedmi hlavních kapitol, které odpovídají jednotlivým manažerským činnostem, odborný text je doplněn 25 vybranými manažerskými technikami. Každá kapitola obsahuje studijní cíle, otázky k zamyšlení, kontrolní otázky sloužící k ověření pochopení studia a korespondenční úkoly zaměřené na aplikaci získaných znalostí v praktických příkladech.

Lenka Cimbálníková působí jako odborná asistentka na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Lektorsky se zaměřuje na oblast managementu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Průběžně je zapojena do realizace téměř dvaceti projektů se zaměřením na další vzdělávání, management, zvyšování kvality. Vydala několik odborných publikací, podílí se na činnosti asociací a sdružení, zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Stála u vzniku festivalu vzdělávání dospělých Aeduca a je jeho ředitelkou. Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci byla roce 2011 oceněna bronzovou medailí rektora.

 

Přehled poruch psychického vývoje

Cena: 359 Kč

Přehled poruch psychického vývoje
Jana Kvitová, Michaela Pugnerová

Současný pedagog základní školy se nesetkává pouze s „normalitou“, ale zcela přirozeně i s „abnormalitou“. Pokud se má orientovat v mezilidských vztazích, rozumět dětem a jejich rodičům, měl by získat rozhled v širších souvislostech, být schopen komunikovat nejen v rámci psychologické normality, ale umět se správně zachovat také v případě patologie. Pedagogové řeší různé typy výukových obtíží, jež se mohou objevovat v rámci tzv. integrací. Se zavedením se setkávají se žáky, kteří mají výukové obtíže, a to z rozličných příčin. Tato kniha by jim měla být cenným pomocníkem právě v takovýchto situacích. 

Michaela Pugnerová vystudovala jednooborovou odbornou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní pracuje jako odborná asistentka katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Jana Kvitová působí aktuálně jako odborná asistentka na katedře psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje na poruchy psychického vývoje, psychokorektivní intervenci a psychologii zdraví.

 

2013-938.jpg

Cena: 277 Kč

Poezie, studenti a učitelé
Jaroslav Vala

Publikace shrnuje výsledky výzkumného projektu GAČR s názvem Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů (2011 – 2013) realizovaného na PdF UP Olomouc. Metodami sémantického diferenciálu a ohniskové skupiny jsme sledovali, jak studenti ve věku 12 – 20 let vnímají různé básně a nakolik jsou schopni je interpretovat bez výrazné asistence učitele. Zároveň jsme v longitudinální intervenční studii zkoumali, jak lze studentský vztah k poezii ovlivňovat volbou vhodných vyučovacích metod založených na zážitkové pedagogice, rozvíjení kreativity a na citlivém přístupu k individuálním studentským interpretacím. Celkově se do výzkumu zapojilo 1088 respondentů, kteří v několika dílčích etapách posuzovali vybrané básnické texty, či byli zapojeni do longitudinálního šetření.

Jaroslav Vala působí jako docent na katedře českého jazyka a literatury PdF UP. Specializuje se na didaktiku literatury a výzkum její recepce.

 

 

2013-833.jpg

Cena: 191 Kč

Organizační klima fakult připravujících učitele
Helena Grecmanová a kol.

Kniha seznamuje s organizačním klimatem vysokoškolského prostředí se zaměřením na pedagogické fakulty či fakulty připravující učitele. Jednotlivé kapitoly reflektují výzvy Boloňského procesu, charakterizují náplň práce akademických pracovníků a zabývají se teoretickými východisky percepce organizačního klimatu vysokých škol a fakult. Významným přínosem je seznámení s vlastním výzkumem, s tvorbou a ověřením výzkumných nástrojů. Stěžejní část je proto věnována popisu etap vývoje dotazníků percepce organizačního klimatu akademickými pracovníky, způsobům jejich ověřování a koncipování archu polostrukturovaného rozhovoru pro výzkum percepce organizačního klimatu fakult připravujících učitele jejich vedením.

Helena Grecmanová působí jako profesorka na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. 

 

 

2012-040.jpg

Cena: 241 Kč

Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969
Pavel Urbášek, Jiří Pulec

Monografie je příspěvkem k poválečným dějinám českého vysokého školství (1945-1969), které ve své šířší podobě zahrnují přinejmenším vývoj a existenci jednotlivých vysokoškolských institucí a vědních oborů, životní osudy významných vysokoškolských vědců a pedagogů či sledování postavení studentstva ve výukovém procesu, jeho sociálních podmínek, hodnotové orientace, a také vývoje studentského hnutí a občanské angažovanosti.

Pavel Urbášek je ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci a historik. Zaměřuje se na soudobé dějiny (dějiny školství, orální historie, dějiny tzv. normalizace 1969-1989, dějiny vojenství ve 20. století).

 

 

 

2003-169.jpg

Cena: 327 Kč

Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990
Pavel Urbášek, Jiří Pulec a kol.

Záměrem autorů bylo nejen zpracovat dějiny obou nejstarších moravských univerzit, ale současně přispět k poznání širšího právního a politického rámce, v němž se školy od roku 1945 vyvíjely.

Pavel Urbášek je ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci a historik. Zaměřuje se na soudobé dějiny (dějiny školství, orální historie, dějiny tzv. normalizace 1969-1989, dějiny vojenství ve 20. století).

 

 

 

ZPĚT