Demo

Psychologie, sociologie

 
Sexualita a sexuální identita - Sociální povaha přirozenosti

Cena: 369 Kč

Sexualita a sexuální identita
Martin Fafejta

Nakolik je naše sexualita a sexuální identita přirozená a nakolik je ovlivněna kulturou, ve které žijeme? Nakolik jsme v tomto ohledu sami sebou, a nakolik se podřizujeme očekáváním společnosti i svého partnera?
Kniha seznamuje čtenáře nejen se základními pojmy moderní sociologie, ale především se sociologickým pohledem na sexualitu vych
ázejícím z tezí sociálního konstruktivismu. Přibližuje čtenáři problematiku pohlaví a genderu, zabývá se tématy, jako jsou intersexualita, transgender, asexualita, homosexualita, vztahem sexuality a moci či problematikou sexuálních práv a sexuálních deviací. Přičemž si vždy klade otázku, nakolik jsou tyto jevy historicky proměnlivé.
Přináší aktuální poznatky ze sociologických výzkumů a ukazuje, jak se proměňovaly sexuální scénáře, jimiž se členové společnosti řídí.

Martin Fafejta je sociolog, pedagog působící na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem či spoluautorem studijních materiálů, článků a studií z oblasti sociologie. Poblikoval také dvě knihy zaměřující se na lidskou sexualitu. Co se týče praxe, soustřeďuje se na problematiku genderu, menšin, sociologii deviací, sociologii politiky, ideologii sociálních hnutí.

 

Najděte si svého marťana

Cena: 199 Kč

Najděte si svého marťana
Marek Herman

Kniha je napsána vlídně a srozumitelně. Objevíte v ní svěží pohledy a úvahy z oblasti psychologie a mezilidských vztahů. Dozvíte se informace, o kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete k tomu, abyste mohli vést spokojený život. Text je silný a naléhavý a zejména vás zaujme to, s jakým citem autor popisuje svět malých dětí; jeho pojetí je sympatickou pozvánkou do světa dětské psychiky. Zajímavou pointou je tvrzení, že každý dospělý v sobě nosí malé dítě, svého marťana, který o něm ví všechno. A že cestou ke spokojenému životu je právě umění naslouchat onomu vnitřnímu hlasu, na který mnoho z vás už dávno zapomnělo.

Marek Herman přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci teorii osobnostního rozvoje, pedagogiku a psychologii dětí do 6 let. Působil též v Nadaci Open Society Fund jako projektový manažer. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Byl také jedním z klíčových lidí, kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR.

 

 

Dospívání rodičovství a (homo)sexualita

Cena: 310 Kč

Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita
Zdeněk Sloboda

Na knižním trhu ojedinělá publikace, která poskytuje ucelený pohled na oblasti, které v souvislosti s homosexualitou (či dalšími podobami sexuality) bývají vnímány jako problematické či kontroverzní – na dětství, dospívání, partnerské vztahy a v neposlední řadě na rodičovství párů stejného pohlaví. Autor se nezaměřuje izolovaně na jevy jako coming out, šikana ve škole, nebo jak se stávají neheterosexuální lidé rodiči, ale vnímá je v širším kontextu. Otázky dospívání, hledání identity a partnerů/-ek, vztahy s rodiči a vrstevníky, téma homosexuality ve škole, přátelské klima ve třídě, podoby svazků, rodičovské strategie a další témata jsou zasazena v širším pojetí sexuální různorodosti a s ní souvisejícím chápáním mužství a ženství v naší současné společnosti. Kniha oslovuje nejen odborníky a odbornice z oblasti pedagogiky, sociologie, kulturálních studií, sociální politiky, antropologie, psychologie či jiných disciplín, ale je určena také pro čtenáře a čtenářky, kteří mají o tuto problematiku zájem a chtějí si o ní udělat ucelenější představu.

Zdeněk Sloboda, vyučující na katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, je jedním z našich sociologů a mediálně známým bojovníkem za rovnost ve společnosti, má za sebou ale i několik let práce v médiích. Věnuje se tématu reprezentace genderu a tzv. sexuálních menšin.

 

2015-0807.jpg

Cena: 250 Kč

Proměny příměstského venkova a venkovské každodennosti
Helena Kubátová

Kniha popisuje a vysvětluje proměny příměstského venkova a venkovské každodennosti především očima venkovanů žijících ve slezském mikroregionu Hlučínsko a v moravském mikroregionu Království. Nenabízí odpověď na otázku, jaká je budoucnost venkova, ale prostřednictvím analýzy banální každodennosti a jejích proměn ukazuje cestu, kterou příměstský venkov prošel od konce druhé světové války do současnosti. Vymezuje každodennost jako svět praxe a klíčovou realitu životního světa, jako prostor praktik, strategií, interpretací a sociálních interakcí, které lidé používají při získávání obživy a v domácím životě, čímž každodennost nejen reprodukují, ale i mění.

Helena Kubátová působí jako docentka na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP.

 

 

Muslimové v Česku

Cena: 445 Kč

Muslimové v Česku
Daniel Topinka (ed.)

Etablování muslimů a islámu na veřejnosti

Odborná publikace přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí, které proběhly v rámci výzkumu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“. Předkládá informace z perspektivy sociálně-
vědního poznání a je příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti v posledních letech rozpoutala.

Daniel Topinka je vyučujícím na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Islámem se výzkumně zabývá od roku 2006. Kniha, na níž Topinka spolupracoval s dalšími čtrnácti kolegy, přináší výsledky bádání, které se uskutečnilo v letech 2013 až 2016.

 

 

2015-0802.jpg

Cena: 180 Kč

Pohled na bezdomovství v České republice
Pavel Kliment, Vít Dočekal

Tato publikace se zaměřuje na zastávané postoje vůči bezdomovcům a zkušenost s přímým či skrytým bezdomovstvím. Text nastiňuje stereotypizovaný obraz o lidech bez domova a jejich dílčích charakteristikách. Získaná data z popsaného výzkumného šetření mohou posloužit různým skupinám na rozličných úrovních – např. v rámci osvětové činnosti, formálního vzdělávání, profesního vzdělávání sociálních pracovníků či v průběhu navozování vztahu mezi pomáhajícími a bezdomovci.

Pavel Kliment a Vít Dočekal byli v době vydání publikace odbornými asistenty na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie UP.

 

 
 

 

Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti

Cena: 180 Kč

Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli
Irena Sobotková, Veronika Očenášková

Publikace přináší komplexní pohled na často kontroverzně pojímané téma pěstounské péče a zaplňuje mezeru ve vědeckých poznatcích. Vychází z rozsáhlého a v našich podmínkách ojedinělého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a význam biologické a pěstounské rodiny, kontakty s biologickými rodiči, proces vyrovnávání se s nestandardní osobní historií, životní spokojenost a zvládání dospělých rolí u 50 dospělých osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči. Výzkumná zjištění jsou interpretována s ohledem na praktické aplikace. Důraz je kladen na zjištěné ochranné faktory ve vývoji dítěte v pěstounské péči. Současně je poukázáno na rizika, která hrozí při nerespektování psychických potřeb dětí.

Irena Sobotková vystudovala psychologii v Brně. Vyučuje na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je vedoucí výzkumné oblasti vývojové psychologie a psychologie rodiny. Dlouhodobě se v praxi věnuje oblasti náhradní rodinné péče a poradenství. 

 

ZPĚT