Demo

Historie

Český exil v Austrálii

Cena: 299 Kč

Český exil v Austrálii (1948–1989)
Jaroslav Miller, Jana Burešová, Miloš Trapl

Dějiny českého exilu v Austrálii jsou dosud nevyprávěným příběhem mnoha individuálních osudů i moderní kolektivní paměti Čechů.
Austrálie se po druhé světové válce stala překvapivě zemí, která přijala největší počet exulantů z Evropy postižené komunismem a válečným běsněním. Poúnorový i později posrpnový exil z Čes
koslovenska zde představoval početně silnou a organizovanou komunitu, která se výrazně angažovala v boji proti komunismu. Český (a slovenský) exil vytvořil v Austrálii silnou subkulturu, která dala vzniknout řadě politických i uměleckých počinů a v níž vynikla řada silných osobností.

Jaroslav Miller je český historik, od roku 2014 rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zabývá urbánní problematikou, dějinami politického myšlení a v posledním období také otázkami českého a slovenského exilu.
Jana Burešová je v současné době profesorkou na katedře historie FF UP v Olomouci.
Miloš Trapl přednáší na katedře historie FF Univerzity Palackého, zaměřuje se zejména na politický systém 1. Československé republiky, politický katolicismus, český a slovenský exil po únoru 1948 a regionální dějiny.

 

2013-119.jpg

Cena: 188 Kč

Češi a Slováci v Chile ve 20. století
Jiří Jiránek, Ivo Barteček

Monografie zhodnocuje výsledky více než desetiletého výzkumu věnovaného mapování osudů Čechů a Slováků, vystěhovalců a exulantů, v Chile v průběhu 20. století. Jedná se v kontextu Latinské Ameriky o doposud nejucelenější soubor informací k české a slovenské emigraci. Získané informace poslouží budoucím laickým zájemcům i badatelům při sledování historie středoevropsko-latinskoamerických vztahů na příkladu Chile.

Ivo Barteček působí jako profesor na katedře historie Filozofické fakutly UP.

 

 

 

 

Cena: 239 Kč

Prameny urbánní historiografie do roku 1800
Jaroslav Miller a kol.

V kontextu české historické vědy zůstává městské dějepisectví dosud nejméně probádaným segmentem historiografie. Odborná publikace tak představuje první pokus o sestavení a zpřístupnění soupisu narativních pramenů urbánní provenience z předmoderního období na Moravě. 
Předkládaný soupis podchycuje spektrum vyprávěcích textů, které definují žánr městského dějepisectví širším chápání, a to zejména městské kroniky, soukromé deníky měšťanů a rodinné kroniky či paměti měšťanských rodin, analistické záznamy jednotlivých měšťanů, tzv. chvály měst (Stadtlob), tištěné kalendáře, do kterých si obyvatelé města zapisovali probíhající i minulé události, popisy válečných událostí, vložené popisy důležitých událostí ve městě (např. městské bouře, či spory mezi radou a obcí) v městských knihách.

Jaroslav Miller je český historik, od roku 2014 rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zabývá urbánní problematikou, dějinami politického myšlení a v posledním období také otázkami českého a slovenského exilu.

 

Cena: 169 Kč

Staroměstský kámen v korespondenci Vojtěcha Tkadlčíka s vybranými odborníky
Denisa Jensenová, Miroslav Vepřek

Studie pojednává o vývoji problematiky takzvaného Staroměstského kamene, který byl objeven v 80. letech 20. století v archeologické lokalitě Staré Město u Uherského Hradiště. Jednalo se o úlomek pískovce, který na svém povrchu nesl jasně viditelné vrypy. Právě ty se staly předmětem několik let se táhnoucí diskuze v řadách filologů, archeologů a historiků. Pozadí této problematiky načrtáváme na podkladě korespondence jednoho z nejvýznamnějších slavistů 20. století, Vojtěcha Tkadlčíka.

Miroslav Vepřek působí jako docent na katedře bohemistiky FF UP, kterou i vede. 

 
 
 
 
 

Cena: 349 Kč

Islandské středověké zákoníky
Lenka Doová

Obsáhlá kniha věnovaná problematice islandského středověkého práva. Autorka přibližuje historický vývoj ostrovní společnosti skrze nařízení tří zákoníků uvedených v podtitulu. Zaměřuje se i na důležité mezníky islandských středověkých dějin (přijetí křesťanství, uznání svrchovanosti Norska).

Lenka Doová působí na katedře historie FF UP. Specializuje se na středověké právo a středověkou Skandinávii. 

 

 

 

 

Cena: 299 Kč

Jakub Grajchman
Michal Jároš

Monografia Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia skúma osobnosť slovenského básnika a dramatika literárneho romantizmu Jakuba Grajchmana (1822–1897). Výskum sa v kontexte života a tvorby zameriava nielen na národno-emancipačné pôsobenie, ale prináša komplexnejší pohľad i na ďalšie menej preskúmané oblasti jeho života (pôvod, štúdiá, zamestnanie a pôsobenie v cirkvi). Upozorňuje na vrchol Grajchmanových obrodeneckých snáh – literárnu tvorbu zastúpenú drámou a poéziou písanou v štúrovskom duchu prostonárodnej ľudovej piesne, sleduje jej prenikanie do povedomia spoločnosti. Bližšie poznanie života a diela Jakuba Grajchmana má umožniť zaujať nové pohľady na túto osobnosť národných dejín.

 

 

 

Cena: 249 Kč

Annales Magdeburgenses Brevissimi
Adrien Quéret-Podesta

During approximately one century and a half, scholars tried to determine the origin of notes concerning German/Imperial history in the oldest Polish and Czech narrative sources in order to reconstitute the mechanism of their circulation in Central Europe and to get a more precise picture of the links existing between Polish and Czech annalistic productions. In the last decades, researchers representing both sides of the debate began to include to the comparative material the so-called Annales Magdeburgenses Brevissimi, a short annalistic work preserved in only one manuscript belonging to the Cistercian abbey of Vyšší Brod. Although the importance of this source is now well recognized, the contradictory interpretations made by scholars representing different points of view prove the need of a detailed study of these annals, of their genesis and of their significance in the debate concerning the genesis of the Polish and Czech annalistic production.

 

 

 

ZPĚT