Demo

Film, televize, umění, hudba, architektura

2008-195.jpg

Cena: 306 Kč

Andrea Lanzani
Jana Zapletalová

První publikace z nové ediční řady Katedry dějin umění FF UP Memoria artis podává podrobný přehled díla italského malíře Andrey Lanzaniho. Lanzani vzbuzoval v minulosti velký zájem mezi historiky a odbornou veřejností svým uměleckým projevem i životními osudy. Stal se jednou z nejvýraznějších osobností posledních desetiletí 17. století v okruhu milánských malířů, je řazen k hlavním představitelům pozdního baroka v Lombardii.

Jana Zapletalová působí jako docentka na katedře dějin umění FF UP, kterou i vede.

 

 

2011-736.jpg

Cena: 230 Kč

Simone Gionima
Jana Zapletalová

Kniha prezentuje životní osudy a dílo několika umělecky činných členů rodiny Gionimů: především Simona Gionimy, ale rovněž jeho téměř zcela zapomenutého otce Francesca, a syny Jana Gionimu a Antonia Gionimu, slavného italského malíře. Gionimové působili na území několika dnešních evropských států: Albánie, Itálie, Slovinska, Rakouska a České republiky. V Itálii pobývali především v Benátkách, Padově a Bologni. Kniha obsahuje katalog jednotlivých malířů a další aparáty.

Jana Zapletalová působí jako docentka na katedře dějin umění FF UP, kterou i vede.

 

 

2008-153.jpg

Cena: 368 Kč

Josef Vinecký
Alena Kavčáková

Publikace je věnována rekonstrukci biografie, komplexní dokumentaci a uměleckohistorickému zhodnocení díla avantgardního umělce české národnosti, jehož tvorba se rozvíjela v letech 1900-1937 v Německu a pak v bývalém Československu, kam se umělec musel vrátit pod tlakem předválečných společenskopolitických událostí. Je věnována dílu, které bylo neseno vnitřní vývojovou logikou a přispělo k vývoji evropského avantgardního sochařství, designu a výtvarné pedagogiky první poloviny 20. století.

Alena Kavčáková působí jako docentka na katedře dějin umění FF UP.

 

2004-002.jpg

Cena: 410 Kč

Antonín Martin Lublinský
Milan Togner

Osobnost olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského je dnes již definitivně spojena s počátky barokní výtvarné kultury na Moravě. Tato práce je pokusem o rekonstrukci životního příběhu umělce. V připojeném katalogu je snaha o podchycení celého dnes známého díla Lublinského ve všech jeho projevech.

Milan Togner byl český historik umění, zakladatel a vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také od roku 1990 dvacet let vyučoval. Byl autorem četných výstav, katalogů, odborných publikací a popularizátorem olomoucké výtvarné scény v době baroka. Zabýval se středoevropskou a italskou malbou a kresbou 17.–18. století, středověkou nástěnnou malbou na Slovensku a teorií restaurování.

 

 

2011-495.jpg

Cena: 344 Kč

Kamenné skulptury v Podyjí
Petr Čehovský

Publikace se zabývá tématem, které v české a rakouské umělecko-historické literatuře dosud nebylo zpracováno. Mapuje pozdně gotické a raně renesanční kamenné skulptury rozlehlého regionu Podyjí v kontextu uměleckého vývoje v blízkých centrech, zejména ve Vídni, Kremži a Brně. Do kategorie kamenných skulptur náleží architektonická skulptura (portály, okenní ostění, erbovní desky, kazatelny, křtitelnice, pastoforia), mikroarchitektura (boží muka, pranýře), figurální a erbovní náhrobky. Všechny zkoumané památky jsou součástí abecedně uspořádaného katalogu. Na základě stylové analýzy památek jsou stanoveny jednotlivé provenience kamenných skulptur (skulptury vídeňských, eggenburských, kremžských, jihomoravských kameníků a importované skulptury).

Petr Čehovský působí jako odborný asistent na katedře dějin umění FF UP.

 

2014-989.jpg

Cena: 480 Kč

Mors ultima linea rerum
Hana Myslivečková

Publikace představuje téměř dvě stě celofigurových sepulkrálních monumentů, které patří k nejvýznamnějším ukázkám této produkce doby pozdní gotiky, renesance či manýrismu na Moravě a v českém Slezsku. Kromě jejich dokumentace přináší také typologickou, strukturální, ikonografickou a stylovou charakteristiku, prosopografické, heraldické, genealogické a společenskohistorické údaje. Sepulkrální monumenty nezpracovává formou katalogu, ale na základě výtvarně kritické komparace se snaží o jejich systematické utřídění do autorsky či dílensky vázaných skupin. Materiál je rovněž obrazovým dokumentem, který přibližuje národnostně pluralitní skladbu soudobé šlechtické a měšťanské společnosti, v níž se setkáváme s osobnostmi, které zastávaly významné postavení v zemských úřadech. 

Hana Myslivečková je historička umění, autorka prací z historie architektury a sochařství. Ve své výzkumné práci se zabývá především architekturou a sochařstvím pozdní gotiky a renesance na Moravě, v poslední době zejména sepulkrálními monumenty. Souběžně se věnuje také výtvarné kultuře 20. století. Působí na katedře výtvarné výchovy PdF UP.

 

2009-423.jpg

Cena: 360 Kč

Mezi Římem a střední Moravou
Milan Togner, Jana Zapletalová

Pozoruhodné album kreseb, grafických listů a rukopisných textů, tradičně označované jako Marat Icones a uložené v knihovním fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, přitahuje pozornost badatelů již více než sto let. Zvláště zvýšený zájem posledních let vyústil do přítomného vydání alba Marat Icones v plné šíři, s detailním souborem nejen textové části, ale s vyhodnocením všech kreseb a grafických listů, které album obsahuje.

Milan Togner byl český historik umění, zakladatel a vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde také od roku 1990 dvacet let vyučoval. Byl autorem četných výstav, katalogů, odborných publikací a popularizátorem olomoucké výtvarné scény v době baroka. Zabýval se středoevropskou a italskou malbou a kresbou 17.–18. století, středověkou nástěnnou malbou na Slovensku a teorií restaurování.
Jana Zapletalová působí jako docentka na katedře dějin umění FF UP, kterou i vede.

 

 

2009-460.jpg

Cena: 380 Kč

Pařížský frangment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba
Pavol Černý

V zasvěcené analýze iluminátorské výzdoby Pařížského fragmentu kroniky tzv. Dalimila navazuje autor kriticky na starší poznatky objevitele rukopisu F. Avrila, jakož i našich badatelů, kteří přispěli k objasnění lingvistických a historických okolností vzniku kodexu. Autor výstižně rozpoznává tradiční i netradiční významotvorné aspekty iluminační výzdoby ve vztahu k domácí historické tematice textu kroniky.

Pavol Černý působí jako docent na katedře dějin umění FF UP.

 

 

 

Výsledek obrázku pro Všední den v české fotografii 50. a 60. let kosmas

Cena: 690 Kč

Všední den v české fotografii 50. a 60. let
Lukáš Bártl 

Kniha představuje svébytný proud české fotografie padesátých a šedesátých let 20. století, pro nějž se později vžilo pojmenování fotografie všedního dne či poezie všedního dne ve fotografii. Tyto snímky, většinou pořízené v nejrůznějších uličních zákoutích našich měst, okouzlily ve své době prostřednictvím tisku a obrazových publikací obrovské množství lidí. Jejich tvůrci pak měli neobyčejně velké divácké publikum a také popularitu, o níž se dnešním výtvarným umělcům, snad až na nemnohé výjimky, může jen zdát. Doba žila fotografií a žila všedností. Mnohá díla však uchvacují dodnes nejen svou řemeslnou kvalitou a rafinovaností, ale s odstupem času rovněž hutnou informací o této zajímavé době, viděné dnes již prizmatem určité nostalgie. Z nejpřednějších českých a moravských fotografů sledovaného období jsou v knize zastoupeni například Jiří Jeníček, Václav Jírů, Jan Beran, Karel Otto Hrubý, Marie Šechtlová, Erich a Milada Einhornovi, Miloš Budík či Pavel Dias. Publikace je uzavřena výběrovou bibliografií, jmenným rejstříkem a anglickým resumé.

Lukáš Bártl působí jako odborný asistent na katedře dějin umění FF UP. 

 

2014-185.jpg

Cena: 191 Kč

V mezích přípustnosti
Milan Hain a kol.

Kniha se skládá z pěti kapitol, které popisují cenzurní a autocenzurní praxe v různých historických kontextech. Milan Hain popisuje vliv hollywoodských autocenzurních mechanismů na exilovou tvorbu Huga Haase. Milan Cyroň se zabývá represivními opatřeními na půdě Československého filmu v Bratislavě v letech 1957-1959. Vladimír Suchánek se prostřednictvím osobních vzpomínek a deníkových záznamů vrací k vlastním režijním aktivitám a popisuje, jakou roli v nich sehrála sovětská a československá cenzura. Eva Chlumská zkoumá americký snímek Zkrocená hora, který se kvůli svému námětu stal předmětem kontroverzí a v řadě případů i cenzury. A konečně Jana Jedličková se zaměřuje na televizní seriál Spartakus, který vznikl se záměrem provokovat, ale zároveň musel být na mnoha úrovních cenzurován.

Milan Hain je odborný asistent a vedoucí filmové sekce na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci.

 

 

2007-526.jpg

Cena: 109 Kč

Proměny hudby v měnícím se světě
Ivan Poledňák a kol.

Publikace se zabývá se různými podobami současné hudby a především jejími vztahy k sociálnímu, ekonomickému, politickému a obecně kulturnímu prostředí. Autoři studují zejména otázky vztahu artificiální (vážné) a non-artificiální (populární) hudby, proměn hudby v souvislostech technického a technologického vývoje, vztahů hudby a jiných kooperujících uměleckých aktivit. Detailněji jsou studovány některé speciální hudební oblasti – romská hudba, tzv. world music, dále vývoj evropského jazzu, dění v oblasti opery apod.).

Ivan Poledňák byl český muzikolog, hudební psycholog, hudební publicista a vysokoškolský učitel. Hudební vědu a muzikologii vyučoval v závěru svého života na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o autora několika významných knižních publikací a spoluautora několika hudebních encyklopedií zejména z oblasti populární hudby. Pravidelně přispíval do velkého množství československých a českých hudebních periodik.

 

 

2006-736.jpg

Cena: 51 Kč

Milý příteli. Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi
Zdeněk Zouhar, Vít Zouhar

Komentovaná kritická dvojjazyčná edice dopisů Bohuslava Martinů z let 1945–1949 adresovaných Zdeňku Zouharovi poprvé zpřístupňuje kolekci dopisů, čímž jednak rozšiřuje stávající poznatky o skladatelově tvorbě, jednak upřesňuje tradované, leč nepřesné informace. Objasňuje vývoj skladeb B. Martinů, interpretační představy, jeho dobové postoje, názory na moravský hudební folklór. Poprvé jsou zde citovány dosud nepublikované korespondenční prameny a obrazové dokumenty.

Vít Zouhar je hudební skladatel, muzikolog a vysokoškolský pedagog. Od roku 1992 přednáší na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2003-2006 byl proděkanem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2005 se habilitoval na v oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Inaugurační řízení absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a v listopadu 2015 byl jmenován profesorem v oboru Hudební umění.

 

 

2015-0128.jpg

Cena: 320 Kč

Varhany – od teorie k praxi
Jiří Mlčoch

Publikace si klade za cíl přehledně a přístupným způsobem předložit ‘nauku o varhanách’, tj. soubor vybraných témat – teoretických i praktických – týkajících se varhan. Varhany však nestačí jen popisovat, je zapotřebí vysvětlit též jejich funkci. K tomu zde bylo nutno (alespoň zjednodušeně) vysvětlit také fyzikálně-akustický základ varhan. Stejně důležité je zaměřit se i na péči o varhany: seřizování traktury, mazání elektromotoru, řešení havarijních situací apod. Kniha je rozdělena na části, tak, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu a svých schopností; tím je kniha přístupná širokému spektru zájemců – od úplných začátečníků, až po pokročilé. Tomu též slouží rozčlenění do pěti tematických celků: historie varhan, základy teorie varhan, akustika, praxe a ‘mensura’.
 

 

 

O městech a lidech

Cena: 300 Kč

O městech a lidech
Michaela Hečková

Tři a třicet osobních příběhů lidí, kteří se v českých regionech snaží oživit veřejný prostor. 
Knižní debut dramaturgyně, produkční a kulturní manažerky Michaely Hečkové z projektu Piána na ulici. Mapuje příběhy těch, kteří se rozhodli nezlomit hůl nad menším městem a chtějí z něj udělat místo, kde se lépe žije. Do
časné kavárny, dočasné venkovní galerie, architektonické intervence, sousedské slavnosti, umění ve veřejném prostoru, revitalizace vodních toků, ale i referenda a první vstupy do místního zastupitelstva. O městech a lidech je první publikací, které se podrobně zaměřuje na veřejný prostor českých regionů.

Michaela Hečková studovala bohemistiku a kulturální studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Společně s kavárníkem Ondřejem Kobzou vede projekt Piána na ulici. Dlouhodobě se věnuje intervencím a oživení veřejného prostoru. V minulosti se věnovala literární kritice a kulturní publicistice. V současné době připravuje publikaci 20 000, která se zaměřuje na architektonické intervence a proměnu veřejného prostoru v menších českých městech pod 20 tisíc obyvatel.

 

2018-0340.jpg

Cena: 200 Kč

Pátrání po neviditelném vrahovi. Podoby české rozhlasové detektivky
Zuzana Řezníčková

Publikace se zabývá vývojem žánru české rozhlasové detektivky s akcentací období po roce 1989 a zvukového ztvárnění děl. Zvuková podoba zahrnuje organizaci jednotlivých zvukových prostředků a vytvoření komplexního zvukového plánu podléhajícího určité interpretaci textu předlohy. Práce sleduje změny v nakládání se zvukovými prostředky slovem, zvukem, hudbou a tichem v dílech vzniklých v kontextu téměř třicetiletého vývoje žánru v Českém rozhlase na ploše analýz osmi vybraných inscenací. Metoda analýzy čerpá ze strukturalistické, a především audionaratologické teorie. Práce tak nabízí vlastní analytický model, jenž akcentuje využití zvukových prostředků v organizaci narativu i pro charakterizaci postav, prostředí a atmosféry děje auditivního tvaru.

Zuzana Řezníčková vystudovala na katedře divadelních a filmových studií, kde nyní působí jako odborná asistentka. Zabývá se rozhlasovou tvorbou, zvláště detektivkami, a audioknihami. Je též redaktorkou univerzitního rádia UP AIR.

 

ZPĚT