Zármutek dětí a dospívajících

Naděžda Špatenková, Martina Friedlová

Předkládaná monografie přináší základní poznatky o truchlení dětí a dospívajících. Prožitek ztráty je univerzální lidská zkušenost, v současné společnosti je přesto tématem spíše vytěsňovaným. Děti a dospívající zažívají celou řadu ztrát, jako je ztráta blízkého člověka, rodiče či sourozence. Přirozenou reakcí na jakoukoliv ztrátu je smutek a truchlení, které mají řadu dopadů na duševní i somatické zdraví dětí, na jejich emoční prožívání i vztahy s druhými.

Kniha popisuje projevy truchlení u dětí a dospívajících, determinanty truchlení a rizikové faktory a komentuje často rozšířené mýty o jejich truchlení. Zvláštní pozornost je věnována možnostem podpory adaptivního truchlení dětí a dospívajících, a to jak ze strany rodičů, tak ze strany odborníků v pomáhajících profesích. V publikaci jsou prezentovány výsledky originálního výzkumu, zaměřeného na vlastní zkušenost rodičů s truchlením jejich dětí po smrti sourozence.

Publikace je určena jak pro rodiče a blízké dětí, které prožily závažnou ztrátu, tak pro odborníky v pomáhajících profesích, psychology, pedagogy, poradce pro pozůstalé, a pro odborníky dalších profesí, kteří se věnují zdravotní a sociální péči o děti a dospívající.

399 Kč

Autoři

Naděžda Špatenková vystudovala jednooborovou psychologii a sociologii-andragogiku v profilaci na sociální práci. Specializuje se především na krizovou intervenci, poradenství v náročných životních situacích, péči o seniory a thanatologii. Je průkopníkem poradenství pro pozůstalé v České republice a první autorizovanou osobou v této oblasti. V současné době je odborným asistentem na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde přednáší především psychologické disciplíny, gerontologii, gerontagogiku a také vede Univerzitu třetího věku. Vzdělává a superviduje laické i profesionální poradce pro pozůstalé, krizové interventy, zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, poskytuje psychologické poradenství i psychoterapii a spolupracuje s různými institucemi.

Martina Friedlová je absolventkou jednooborové psychologie, hudební výchovy a filologických studií. Dlouhodobě se věnuje psychodiagnostice, psychologii osobnosti, práce a rodiny a psychoterapii.