Výbor z díla III.

Josef Ludvík Fischer

Zatímco první dva svazky Výboru z díla shrnovaly Fischerovy práce filosofické a sociologické a byly určeny spíše odbornému publiku, svazek třetí obsahuje tematicky bohatě rozrůzněnou Fischerovu publicistiku: práce zaměřené na společenský, politický a kulturní život (názvy okruhů: K české otázce. T. G. M. a česká filosofie. V neklidném čase. Z české a světové kultury. Pedagogické stati.). Svazek představuje důležitý a bohatý pramen pro studium zejména meziválečného období, ale ovšem i doby po r. 1945, resp. těch mezidobí, kdy mohl J. L. Fischer – pro komunistický režim persona non grata – svobodně publikovat. Řada otázek, jimiž se Fischer zabývá, je přitom aktuální a palčivá i dnes.
 
507 Kč 200 Kč