Demo

Cyrilometodějská teologická fakulta

2011-708.jpg

Cena: 241 Kč

Ježíšovo vzkříšení v evangeliích
Petr Mareček

Tato studie nabízí výklad závěrečných kapitol čtyř kanonických evangelií (Mt 27,62-28,20; Mk 16 Mk 16,1-8[9-20]; Lk 24,1-53; Jan 20,1-21,25), které obsahují velikonoční vyprávění. Kniha je rozdělena do čtyř částí, které vykazují stejné uspořádání. Každá část je věnována vyprávění o Ježíšově vzkříšení v jednom kanonickém evangeliu. Úvodní kapitola každé části poskytuje základní informace o daném evangeliu, tj. seznamuje s okolnostmi jeho vzniku a s jeho hlavními literárními a teologickými charakteristikami. Následující kapitoly v každé části nabízí exegezi jednotlivých perikop velikonočních vyprávění v evangeliích. Každá perikopa je nejprve projednána z hlediska textové kritiky. Pak je nabídnuto strukturální uspořádání textu.

Petr Mareček je docent na katedře biblických věd CMTF UP. Zaměřuje se na biblickou teologii, zvláště na evangelia.

 

 

2015-0625.jpg

Cena: 300 Kč

Česká reformace 20. století?
Pavel Marek

Monografie se zabývá problematikou vzniku a počátků Církve československé husitské v kontextu náboženské a církevní krize v Československu po skončení 1. světové války. Těžiště výkladu spočívá v evokaci zápasu o teologickou orientaci církve mezi skupinou modernistů vedených Karlem Farským a tradicionalisty soustředěnými kolem vladyky Gorazda (Pavlíka), posazujícího pravoslaví a orientaci na srbskou pravoslavnou církev. Práce zachycuje dramatické zvraty ve vývoji církve a její úsilí o vytvoření moderní věrouky 20. století v odkazu na českou husitskou a českobratrskou reformaci.

Pavel Marek působí jako profesor na katedře historie FF UP. Specializuje se na moderní české politické a kulturní dějiny.

 

 

 

2012-819.jpg

Cena: 210 Kč

Arcibiskup František Kordač
Pavel Marek, Marek Šmíd

První pražský arcibiskup Československé republiky František Kordač bývá někdy označován za kontroverzní postavu. Vzdělaný a schopný katolický kněz, profesor pražské teologické fakulty, ale také politik českého křesťansko-sociálního hnutí, filozof a teolog, se stal primasem českým v jednom z nejsložitějších období našich národních dějin. Významně přispěl k urovnání poměru mezi Vatikánem a ČSR a zásadním způsobem zasáhl do výchovy a vzdělávání duchovenstva. O řešení církevních problémů v zemi měl vlastní představy, proto jeho působení na biskupském stolci bylo ukončeno vynucenou rezignací a velkou aférou. Životopisně koncipovaná kniha, opírající se o zdroje z českých a vatikánských archivů, přístupným způsobem čtenáře seznamuje s dílem tohoto muže.

Pavel Marek působí jako profesor na katedře historie FF UP. Specializuje se na moderní české politické a kulturní dějiny.

 

 

Cena: 349 Kč

Mezi normou, reformou a praxí
Josef Šrámek

Existence závislých domů, proboštství, představuje v rámci benediktinského mnišství poměrně zásadní novum. Jedná se totiž o prvek, který původní řehole sv. Benedikta nereflektuje, neboť se zde počítá pouze s jednotlivými autonomními komunitami bez formálních hierarchických vazeb. Přesto během středověku ke vzniku expozitur mateřských opatství došlo a nejpozději od 13. století o jejich existenci vypovídají i české a moravské prameny. Cílem knihy je nastínit proměnu, kterou prošlo benediktinství od svých počátků v 6. století až na práh vrcholného středověku, a v tomto kontextu vysvětlit, jakou roli hrála proboštsví v rámci české středověké církve a jaké faktory vývoj sítě českých a moravských benediktinských klášterů utvářely.

Josef Šrámek působí na katedře historie FF UP. Zaměřuje se na monasticismus a církevní dějiny, problematiku středověkých dvorů, dějepisectví a dějiny vojenství.

 

 

Cena: 167 Kč

Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů
Miroslav Vepřek

Kniha se věnuje komplexní analýze dvou pozoruhodných církevněslovanských paraliturgických textů, Modlitbě sv. Řehoře a Modlitbě vyznání hříchů. Tato analýza vychází z komparace s jejich dosud neznámými a v nedávné době autorem objevenými latinskými předlohami. Původ překladu obou modliteb je možno zřejmě hledat v přemyslovských Čechách v 11. století, i když se zachovaly až v mladších opisech z ruského prostředí. Prostřednictvím jejich zkoumání jsou zvažovány také mnohem širší souvislosti této problematiky – kontext českocírkevněslovanského písemnictví jako celku, nejstarší literární vztahy česko-ruské, otázka západních vlivů na staroslověnštinu či možnost iroskotského misijního působení na počátky moravského a českého křesťanství.